cursus Discover! voor leraren en leerlingbegeleiders

Deze cursus van zes dagdelen leidt leraren en anderen die met onderpresterende jongeren werken, op om een Discover!-traject te ontwikkelen op hun eigen school of instelling. Cursusdeelnemers krijgen een degelijke theoretische ondergrond en oefenen in verschillende gesprekstechnieken. Wij adviseren scholen, die het probleem van onderpresteren serieus willen aanpakken, teams van minimaal acht goed getrainde begeleiders op te zetten, die voldoende tijd en ruimte krijgen.

Net als hoogbegaafdheid wordt onderpresteren niet altijd herkend. Er wordt vaak gedacht dat de betreffende leerling lui is en maar wat harder moet gaan werken. Dat die leerling best beter zou willen, maar geen idee heeft hoe dat aan te pakken, wordt dan niet gezien. Het gevolg is dat leerlingen die beter zouden kunnen, maar niet weten hoe, onnodig zittenblijven, afstromen, studievertraging oplopen of zakken voor het examen.

De cursus voor begeleiders is in-house en beslaat zes dagdelen en een intervisiemiddag. Die laatste vindt plaats nadat deelnemers enige tijd met hun eigen leerlingen hebben gewerkt. In overleg met de school kunnen wij twee ouderavonden organiseren waarin we onze aanpak uitleggen.

De cursus biedt een degelijke theoretische basis voor de succesvolle begeleiding van onderpresterende leerlingen, maar vooral ook veel praktijk. Ongeveer twee derde van de tijd wordt besteed aan praktische oefeningen met het materiaal waar ook de leerlingen in de Discover!-groepen mee werken. Er is steeds speciale aandacht voor de manieren om een goed gesprek met leerlingen te voeren. Daarbij geven we steeds feedback, zodat de deelnemers hun vaardigheden kunnen verdiepen.

programma

dagdeel 1

Hoogbegaafdheid en onderpresteren. Hoewel onze begeleidingsmethode niet specifiek bedoeld is voor hoogbegaafden – maar in het algemeen voor slimme kinderen die meer kunnen dan ze laten zien – is het nuttig stil te staan bij de bijzondere problemen die uitzonderlijk begaafde kinderen hebben in ons onderwijs. Aan de orde komt o.a.:

  • Wat is (hoog)begaafdheid?
  • Wat is onderpresteren?
  • Hoe ontstaat het?
  • Hoe herken je het?
  • Hoe kun je het vroeg signaleren?

dagdeel 2

Hier besteden we uitvoerig aandacht aan de signalering van onderpresteergedrag. We introduceren verschillende manieren van intake en het gebruik van vragenformulieren.

dagdeel 3

Deze bijeenkomst gaat over motivatie:

  • Wat zijn de oorzaken van het gebrek aan motivatie?
  • Wat motiveert?
  • Wat motiveert niet?
  • Welke interventies kunnen de motivatie van leerlingen vergroten?

We bespreken de mindsettheorie van Carol Dweck. De begeleiding van onderpresteerders is erop gericht hen te laten zien welke groeimogelijkheden ze hebben en dat het niet nodig is vast te houden aan vaste, belemmerende ideeën die ze over zichzelf hebben ontikkeld.

dagdeel 4

Deze bijeenkomst is gewijd aan de zelfdeterminatie-theorie van Ryan en Deci. Volgens deze theorie functioneren mensen optimaal zodra drie psychologische basisbehoeften zijn vervuld: autonomie, (relationele of sociale) verbondenheid en competentie. Relevant voor het onderwijs, omdat dit de sleutel is tot motivatie (met name intrinsieke motivatie) van leerlingen.

dagdeel 5 en 6

In de laatste twee bijeenkomsten wordt het hele Discover!-traject doorgenomen en gewerkt met oefeningen die nog niet eerder zijn gedaan. Zo wordt ook uitgebreid geoefend met gesprekstechnieken een-op-een en met groepjes.

Ook komt de vraag aan de orde hoe we binnen een school een goed begeleidingsteam opzetten. Uit onze eigen ervaring delen we tips en te vermijden valkuilen.

maatwerk

De cursus kent een aantal vaste theoretische en praktische elementen, zoals hiervoor besproken. Daarnaast is het mogelijk onderdelen aan te passen of uit te breiden, om aan te sluiten bij de behoeften en bijzondere situatie van de school die opdracht geeft voor de cursus.

Voor meer informatie, een offerte, of een persoonlijke afspraak, vul het contactformulier in.